Последна актуализация: 17 октомври 2020 г.

Тези Общи условия („Условия“, „Общи условия“) уреждат отношенията ви със уебсайта https://Maskite.net

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да използвате Услугата.

Достъпът до и използването на Услугата се обуславя от приемането и спазването на тези Условия. Тези условия се отнасят за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

С достъп до или използване на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, тогава нямате достъп до Услугата.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, функции и функционалност са и ще останат изключителна собственост на Maskite.net и нейните лицензодатели. Услугата е защитена с авторско право, търговска марка и други закони както в България, така и в чуждите държави. Нашите търговски марки не могат да се използват във връзка с който и да е продукт или услуга без предварително писмено съгласие на Maskite.net.

Връзки към други уеб сайтове

Услугата ни може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от Maskite.net.

Maskite.net няма контрол върху и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практики на уебсайтове или услуги на трети страни. По-нататък потвърждавате и се съгласявате, че Maskite.net не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито и да е щети или загуби, причинени или се предполага, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уебсайтове или услуги.

Настоятелно ви съветваме да прочетете общите условия и политиките за поверителност на всеки уеб сайт или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване на договора

Можем да прекратим или спрем вашия достъп незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително и без ограничение, ако нарушавате Условията.

След прекратяване правото ви да използвате Услугата, тя веднага ще спре.

Ограничаване на отговорността

В никакъв случай Maskite.net, нито неговите директори, служители, партньори, агенти, доставчици или свързани лица, не носят отговорност за косвени, случайни, специални, последващи или наказателни щети, включително без ограничение, загуба на печалби, данни, употреба, репутация или други нематериални загуби, произтичащи от (I) вашия достъп до или използване или невъзможност за достъп или използване на Услугата; (II) всяко поведение или съдържание на която и да е трета страна в Услугата; (III) всяко съдържание, получено от Услугата; и (Iv) неоторизиран достъп, използване или промяна на вашите предавания или съдържание, независимо дали се основават на гаранция, договор, деликт (включително небрежност) или друга правна теория, независимо дали сме били информирани или не за възможността за такава вреда и дори ако се установи, че посоченото тук средство за защита не е изпълнило основното си предназначение.

Опровержение

Използването на Услугата е на ваш собствен риск. Услугата се предоставя на база „КАТО Е“ и „КАТО НАЛИЧНО“. Услугата се предоставя без гаранции от какъвто и да е вид, независимо дали са изрични или косвени, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, нарушаване или курс на изпълнение.

Петрофф Адвъртайзинг ООД и нейните дъщерни дружества, свързани лица и неговите лицензодатели не гарантират, че а) Услугата ще функционира непрекъснато, сигурно или достъпно по всяко време или място; б) всички грешки или дефекти ще бъдат коригирани; в) Услугата е без вируси или други вредни компоненти; или г) резултатите от използването на Услугата ще отговарят на вашите изисквания.

Приложимо право

Настоящите условия се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на България, без да се вземат предвид нейните разпоредби за конфликт на право.

Нашата неизпълнение на каквото и да е право или предоставяне на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от разпоредбите на тези Условия се счита за невалидна или неприложима от съд, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в сила. Тези Условия представляват цялото споразумение между нас относно нашата Услуга и заместват и заменят всички предварителни споразумения, които бихме могли да имаме между нас относно Услугата.

Промени

Ние си запазваме правото по наша собствена преценка да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ние ще се опитаме да предоставим предизвестие най-малко 30 дни преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна, ще се определя по наша собствена преценка.

Продължавайки достъпа или използването на нашата Услуга след влизането в сила на тези редакции, вие се съгласявате да бъдете обвързани с преработените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас.